Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ενισχύει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των πολιτών (Υποκειμένων των Δεδομένων), ενώ παράλληλα κατοχυρώνει και νέα.

Επιγραμματικά τα δικαιώματα αυτά είναι (αναλύονται περαιτέρω στις αντίστοιχες ενότητες):

Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Είναι το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να  γνωρίζουν ποιος, ποιες κατηγορίες δεδομένων τους, και για ποιον σκοπό επεξεργάζεται τα δεδομένα τους. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά  τα υποκείμενα των δεδομένων με σαφή και εύκολα κατανοητό τρόπο.

Δικαίωμα πρόσβασης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που επεξεργάζεται ο εκάστοτε οργανισμός.

Δικαίωμα διόρθωσης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων  τους και τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον δεν επιθυμούν τα δεδομένα αυτά να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει εκάστοτε οργανισμός.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό είναι εναλλακτικό του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης και ισχύει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη μεταφορά των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία  των προσωπικών τους δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να προβάλλουν αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που τα αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή τα επηρεάζει σημαντικά.

Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παραβιαστεί επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας το ακόλουθο Έντυπο Καταγγελίας.