Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διερευνά περιστατικό παραβίασης προσωπικών σας δεδομένων.

1. Φύση της παραβίασης

Η ερευνώμενη παραβίαση αφορά κακόβουλη, παράνομη αντιγραφή των δεδομένων φοιτητολογίου και του πίνακα επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων των ετών 2019 και 2020, τα οποία, ωστόσο, παραμένουν πλήρως διαθέσιμα στο Πανεπιστήμιο.

2. Είδος προσωπικών δεδομένων που αφορά το περιστατικό

Τα παραπάνω δεδομένα αφορούν ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, υπηκοότητα, φύλο, στοιχεία σχολείου προέλευσης, έτος αποφοίτησης, βαθμό υποψηφίου, στοιχεία Σχολής, αρ. πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στη Σχολή, τυχόν Τμήμα προηγούμενης φοίτησης, στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό – κινητό, e-mail), στοιχεία ταυτοποίησης (ονομ/μο) και επικοινωνίας (τηλ. σταθ.-κιν.) τρίτου προσώπου επικοινωνίας, αρ. ταυτότητας, αμκα, αρ. υποψηφίου πανελλαδικών εξετάσεων και α.μ. φοιτητή.

3. Ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει υιοθετήσει Διαδικασία Διαχείρισης Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ήδη λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών του.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο ανακοινώνει άμεσα την παραβίαση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα απευθυνθεί σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία ελέγχου που θα κρίνει απαραίτητο.

Τα κύρια μέτρα που λήφθησαν άμεσα από το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνουν έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του Φοιτητολογίου (έλεγχο των αρχείων καταγραφής, των δικαιωμάτων χρηστών, δειγματοληπτικό έλεγχο και έλεγχο στις εγγραφές των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων).

Παράλληλα, σε όλες τις Γραμματείες των Τμημάτων εφαρμόζονται τα εξής : αλλαγή στους κωδικούς των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Γραμματειών, αλλαγή στους κωδικούς των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωπικού των Γραμματειών, αλλαγή στους κωδικούς χρηστών των Η/Υ των Γραμματειών, αλλαγή των κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του φοιτητολογίου, δειγματοληπτικός έλεγχος της ακρίβειας των δεδομένων του φοιτητολογίου.

5. Ατομικά μέτρα προστασίας

Παρότι δεν διαθέτουμε (και γι’ αυτό δεν έχουν διαρρεύσει) δεδομένα αυθεντικοποίησής σας σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ωστόσο σας συμβουλεύουμε να προβείτε σε αλλαγή όλων των κωδικών των λογαριασμών σας που χρησιμοποιείτε στο Διαδίκτυο και να τελείτε σε εγρήγορση σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. 

6. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες, πολιτικές και ερωταπαντήσεις που αναρτώνται στον ιστότοπο https://dpo.uowm.gr/.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Διονύσιο Καλογερά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr .