Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας. Η Διοίκηση του Ιδρύματος δεσμεύεται στη διασφάλιση της Ποιότητας. Η δέσμευση της ηγεσίας αλλά και όλου του προσωπικού του Ιδρύματος για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγικό στόχο διοίκησης και ευθύνης.

Το όραμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι να καταστεί θύλακας γνώσης και προσφοράς στην κοινωνία, αλλά και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου και του λαού μας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της λογοδοσίας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναγνωρίζει την Ποιότητα ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη της αποστολής του. Αφετηρία της πολιτικής ποιότητας αποτελεί η δέσμευση της Διοίκησης, του Προσωπικού και των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την αξιόπιστη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου γνώσης, ανάπτυξης και προσφοράς στην κοινωνία.

Μέσα από τη θέσπιση και τη συνεχή, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να βοηθηθεί η χώρα προς μια σταθερή πορεία γνήσιας ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση του Ιδρύματος καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη(ν):

 • αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής αξίας,
 • συνεχή́ βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
 • συμμετοχή σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και της καινοτομίας,
 • πρόσληψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
 • διάχυση της γνώσης και ανάπτυξη των τεχνών,
 • μόνιμη ανάπτυξη και εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής,
 • συμμετοχή στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τη συμβολή εθνικού σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στην κατεύθυνση της αειφορίας,
 • συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής ,
 • διαρκή βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων,
 • μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών,
 • ενίσχυση και προώθηση της έρευνας,
 • προώθηση της αριστείας μέσω της λειτουργικής υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας
 • βελτίωση της ελκυστικότητας και διεθνοποίησης του Π.Δ.Μ.,
 • ανάδειξη στην κοινωνία, την πολιτεία, αλλά και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται ,
 • διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα,
 • βελτίωση υπηρεσιών και υποδομών του Π.Δ.Μ. ,
 • υιοθέτηση όλων των απαραιτήτων διεργασιών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αξιόπιστη εσωτερική́ και εξωτερική́ αξιολόγηση του ιδρύματος, η οποία ανατροφοδοτεί́ με τη σειρά́ της το σχεδιασμό́ της Στοχοθεσίας,
 • προστασία προσωπικών δεδομένων.

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους αποδέκτες, αξιοποιώντας την εμπειρία, τις γνώσεις και τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (άρθρο 14, 1 Ν.4009/2011).

Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Ίδρυμα συμμορφώνεται επίσης με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Νόμου 4009/2011.

Για τη διαχείριση της ποιότητας αναφορικά με τις λειτουργίες των υπηρεσιών του (διοικητικές, τεχνικές, οικονομικές) το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει και συμμορφώνεται και με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Για την επίτευξη της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της δωροδοκίας του Π.Δ.Μ. υιοθέτει και εφαρμόζει μεταξύ άλλων τις αρχές του ISO 37001:2017.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Π.Δ.Μ. εφαρμόζει τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/16) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη και ισχύει κάθε φορά.

Η περιβαλλοντική διαχείριση του Πανεπιστημίου εξασφαλίζεται με την εφαρμογή των προβλέψεων του Διεθνούς Πρότυπου ISO 14001:2017.

Η κοινωνική ευθύνη του Πανεπιστήμιου μετριέται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΙSO 26001:2010.

Όλα τα παραπάνω δομούν ένα στιβαρό και αδιάρρηκτο πλαίσιο υποστήριξης, ελέγχου και διοίκησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος,
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος,
 • τη διάχυσή της στα ενδιαφερόμενα μέρη στο Πανεπιστήμιο,
 • τους εσωτερικούς ελέγχους.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας,
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας,
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα της ΕΘΑΑΕ ,
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών,
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος,
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου θεωρεί πως το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της θέσης του λόγω:

 • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών.
 • Της μείωσης του κόστους.
 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης.
 • Της προώθησης της καινοτομίας.

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές Ανασκοπήσεις Διοίκησης.

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και το συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διεργασιών απαιτεί:

 • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κ.λπ.), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 • Τήρηση στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 • Διαδικασία ώστε να φροντίζει συστηματικά να αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις, (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών (Προληπτικές Ενέργειες).

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύεται για:

 • διασφάλιση της Ποιότητας
 • συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας,
 • ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και
 • κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους.