Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα μετά από ενημέρωση και προϋποθέτει ενέργεια αποδοχής από το Υποκείμενο και όχι προεπιλεγμένα πεδία.

Ως ελεύθερη συγκατάθεση εκλαμβάνεται και η συμπλήρωση φόρμας ή η τηλεφωνική κλήση συμμετοχής σε διαγωνισμό

Η συναίνεση δεν θεωρείται συγκατάθεση

Επικοινωνία για συγκατάθεση

Το πρόσωπο (Υποκείμενο των Δεδομένων) θα πρέπει με την πρώτη επαφή, και πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ή επεξεργασία, να ενημερωθεί από τον ΥΕΔ για το είδος των πληροφοριών που θα διακρατηθούν, για τον σκοπό επεξεργασίας τους και για τον χρόνο διατήρησης αυτών και να ερωτηθεί εάν θα δώσει ελεύθερα τη συγκατάθεσή του. Για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν δώσει συγκατάθεση:

• το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που επεξεργάζεται τα δεδομένα του (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του ΥΠΔ, εάν υπάρχει)·
• τους σκοπούς για τους οποίους η εταιρεία/ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα·
• τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εάν είναι και ευαίσθητα)·
• τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων·
• τη χρονική περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα·
• άλλες εταιρείες/οργανισμούς που θα λάβουν τα δεδομένα·
• εάν τα δεδομένα θα διαβιβαστούν εκτός της Ε.Ε.·
• τα βασικά δικαιώματά του στον τομέα της προστασίας των δεδομένων (π.χ. δικαίωμα πρόσβασης και διαβίβασης δεδομένων ή αφαίρεσής τους)·
• το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ)·
• το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του οποιαδήποτε στιγμή·
• την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και τη λογική αυτής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνεπειών.

*Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό τρόπο και να διατυπώνονται σε σαφή και απλή γλώσσα.